Değerli İş Ortaklarımız,

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile getirilen düzenlemelere uyum sağlama konusunda Şirketimiz genelinde bir uyum projesi yürütmekteyiz.

 

Bayer tarafından kişisel verileriniz, Kanun’da düzenlenen temel ilkelere uygun bir biçimde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde süreçlere konu edilmekte ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 

Ayrıca, Bayer tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinde kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlaması amacıyla gerekli her türlü idari ve teknik tedbirin alındığını da belirtmek isteriz.

 

Ancak, Kanun’da düzenlenen kurallara uygun hareket etmek adına; sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek, sizlere önerilmesi ve tanıtılması kapsamında gerekli aktiviteleri yürütmek için Kanun gereğince açık rızanızın Şirketimiz tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta onay vermeniz halinde, Şirketimiz bu doğrultuda kişisel veri işleme faaliyeti yürütebilecektir.

 

Bunların yanı sıra, dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak aşağıdaki konularda talepte bulunabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

 

Saygılarımızla,

 

Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi

BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi (“Bayer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 

Hukuki Sebep

İşleme Amaçları

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 • Bayer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

 

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

 • Bayer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

 

 • Açık rızaya dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi.

 

 • Bayer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek, sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yerine getirilmesi,

 • Bayer tarafından kullanılan global sistemler üzerinde kaydedilen kişisel verilerin, yurt dışındaki bulut sistemlerinde barındırılması nedeniyle, ilgili alt yapıyı ve işleyişi sağlayan yurt dışındaki tedarikçiler ile paylaşılması.

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda doldurulacak formlar üzerinden, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com üzerinden Bayer’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ İLE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAYI

Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi İş Ortağı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni doğrultusunda kişisel verilerimin,

 

Bayer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin; kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek, tarafıma önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesini,

 

Bayer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin; kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek, tarafıma önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesini,

 

Bu amaçlarla aşağıda belirtilen iletişim bilgilerime tanıtım, reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.