BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi (“Bayer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. Bu metin, üretici, halci, bayi ve kooperatifler (hepsi birlikte “İş Ortağı”) ile ilişkilerimiz kapsamında kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlemekteyiz:

 

Hukuki Sebep

İşleme Amaçları

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 • İş ortakları ile ilişkimiz kapsamında sistemlerimizde kaydınızın oluşturulması

 • Sizinle iletişime geçilmesi; ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

 • Yeniden ekim garantisi programı süreçlerinin yürütülmesi,

 • Üretim yapılan ürün grupları, ekim ve iklim koşulları, üretim yapılan bölge şeklindeki bilgileri inceleyerek; iş ortağı ihtiyaçlarına en uygun çözümlerimizin sunulması,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin geri bildirimlerinizin alınması; ürün, hizmet ve deneyiminizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

 • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

 

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlaması.

 

 

 

 • Ticari elektronik ileti gönderimleri için; iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda, tanıtım, fırsat ve çözümlerimiz hakkında ileti gönderilmesi,

 • Yurtdışı veri paylaşımı için; grup şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki grup şirketleri ile paylaşılması; bilgi teknolojileri hizmet tedariki amacıyla yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, faaliyet bilgileri, ürün/hizmet satın alım/kullanım ve aktivite bilgileri, soru, öneri, talep ve şikayetleriniz, iletişim izin tercihleriniz ile hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler, iş ortakları ve grup şirketlerimiz ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ya da elektronik ortamda bilgi/belge sağlanması, telefon ve e-posta şeklindeki iletişim kanalları aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki kanallar üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz: 

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMLERİNE İLİŞKİN İZİN METNİ

 

Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi’nin tanıtım, fırsat ve çözümlerinden haberdar olmak için, SMS içerisindeki “ileti izni şifresini” yetkiliye iletebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN RIZA METNİ

 

Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizi aktarabilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki istisnalardan en az biri bulunmadığında açık rızanızı soruyoruz. Aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerinizin grup şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki grup şirketleri ile; bilgi teknolojileri hizmet tedariki amacıyla yurt dışındaki tedarikçiler (örneğin, bulut hizmet sağlayıcılar) paylaşılmasını onaylıyorsanız, SMS içerisindeki “KVK şifresini” yetkiliye iletebilirsiniz.