BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK MESLEK MENSUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“Bayer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlemekteyiz:

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Kongre, toplantı, ziyaret ve etkinliklerin düzenlenmesi; seyahat organizasyonlarının gerçekleştirilmesi.
 • Operasyonlarımız kapsamında izinle iletişime geçilmesi; ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi,
 • Soru, öneri, şikayet ve taleplerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Tabi olunan mevzuat kapsamında gerekli kongre ve etkinliklerin düzenlenmesi ile ürün/hizmet tanıtımlarının gerçekleştirilmesi dahil hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verilerin işlenmesi,

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, sağlık meslek mensuplarına yapılan değer aktarımlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmesi).

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

Açık rızaya dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi.

 • Ticari elektronik ileti gönderimleri için; iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda, kampanya, tanıtım ve çözümlerimiz hakkında ileti gönderilmesi.
 • Yurtdışı veri paylaşımı için; grup şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki grup şirketleri ile; bilgi teknolojileri hizmet tedariki amacıyla yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde, kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim ve işlem güvenliği bilgileriniz ile unvanınız ve çalıştığınız kurum bilgileri işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yurt dışında yerleşik hissedarlarımıza, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında aktarılacaktır. Verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Verileriniz aktarılırken Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, fiziki ortamda saha çalışanları vasıtasıyla ve elektronik ortamda Bayer tarafından kullanılan sistemler ile dijital onay sistemleri vasıtasıyla otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, açık rızanızın bulunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com adresinden Bayer’e iletebilirsiniz. Ayrıca Talebinizi iletmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMLERİNE İLİŞKİN İZİN METNİ

Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi’nin kampanya, tanıtım ve çözümlerinden haberdar olmak için, SMS içerisindeki “ileti izni şifresini” yetkiliye iletebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN RIZA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, belirli durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda yer alan rıza metni ile, kişisel verilerinizin aktarılabilmesi için açık rızanız sorulmaktadır. Detaylı bilgi için yukarıda yer alan Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerinizin, Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi tarafından, grup şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki grup şirketleri ile; bilgi teknolojileri hizmet tedariki amacıyla yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar (örneğin, bulut hizmet sağlayıcılar) ile paylaşılmasını onaylıyorsanız, SMS içerisindeki “KVK şifresini” yetkiliye iletebilirsiniz.