Stratejimiz

Video file

Sürekli artan ve yaşlanan dünya nüfusu, sağlık ve gıda gibi insani ihtiyaçlarla ilgili temel sorunları beraberinde getiriyor. 2050’ye geldiğimizde, bir yandan iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmaya çalışırken yaklaşık on milyar insanı nasıl besleyeceğiz? Sayısı devamlı artan ve yaşlanan nüfusun yaşam kalitesini nasıl sağlayacağız?

 

Amacımız “Daha iyi bir yaşam için bilim” ve iddialı vizyonumuz “Herkes için sağlık, sıfır açlık” yaptığımız her işte bize yol gösteriyor.

 

Bu özellikle şirket olarak benimsediğimiz öncelikleri temsil eden stratejilerimize yansıyor. Ayrıca, vizyonumuzun gereklerini yerine getirmemizi ve böylece topluma yarar sağlarken hissedarlarımıza cazip getiriler kazandırmamızı sağlıyor. Aynı zamanda iş birimlerine ait stratejilerimizin ve günlük çalışmalarımızın temelini oluşturuyor.

 

Stratejilerimiz

1. Lider görevi üstlenmek
Sağlık ve beslenme alanında dünya lideri olmaya devam ediyoruz. Kârlı büyümeye odaklanan, stratejiye dayalı kaynak tahsisi sayesinde değer yaratıyoruz. Kendimizi, liderlik konumuna ulaşabileceğimiz cazip alanlarda konumlandırıyoruz.

 

2. Birinci sınıf inovasyon sunma
Sağlık ve beslenme konusunda giderilemeyen toplumsal sorunları ele almak için yenilikler sunuyoruz. İyi fikirler sağlayan kaynaklarımızı genişletiyor, ezber bozan yenilikler sağlıyor, değer zincirimizin dijitalleştirilmesi üzerine çalışıyoruz.

 

3. Sürdürülebilir etki yaratma
Sürdürülebilirliği, iş stratejimizin ve günlük çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 2030 hedeflerimiz, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’na uygunluk gösteriyor.

 

4. Operasyonel performansı arttırma
Kârlı büyümeye ve getirilere odaklanarak finansal hedeflerimize ulaşmayı sürdürüyoruz.

 

İş Stratejileri

İş birimlerine ait stratejilerimiz, genel stratejilerimizle paralellik gösteriyor:

cropscience-content

Devam eden nüfus artışı, artan protein tüketimi, kişi başına ekilebilir arazinin azalması, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklar üzerindeki artan baskı, hepsi daha fazla inovasyona ve tarımda sürdürülebilirliğe daha güçlü odaklanılması gerektiğine işaret ediyor. Aynı zamanda, Asya'da gelişmekte olan pazarlar, tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, yaşam bilimleri teknolojilerindeki gelişmeler ve bir sonraki dijitalleşme dalgası, sektörü uzun vadede şekillendirmeye hazırlanıyor.

 

Mısır, soya fasulyesi, tahıl ve bahçe tarımı alanında lider portföyü ile tarım endüstrisindeki en büyük entegre oyuncu olarak, yukarıda belirtilen zorlukları ele alma sorumluluğumuzun farkındayız. Stratejimiz üç noktayı temel alıyor: inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik. Bu yaklaşımla yeni endüstri standartlarını belirlemeyi hedefliyoruz.

 

Araştırmacılarımız, en son kimyasal ve biyolojik bitki koruma ürünleri ile birlikte etkili özelliklere sahip yüksek verimli tohum çeşitleri sunmaktadır. Ar-Ge platformlarını birleştirerek yeni potansiyelleri ortaya çıkarabilir ve çiftçilere entegre çözümler sunabiliriz.

 

Dijital tarımda bir lider olarak, müşterilerimize özel çözümler sunmaya, süreçleri otomatikleştirmeye ve Ar-Ge verimliliğini artırmaya çalışırken işimizde dönüşümü teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimiz için yeni değer yaratmaya yardımcı olmak için tarlaları önde gelen ortak bir platformda dijital olarak bir araya getiriyoruz. Yeni hizmet ve veri tabanlı modeller, işimizi tamamlayacak veya bazı durumlarda geleneksel işleyişin yerini alacak.

 

Tarım için daha sürdürülebilir modeller, artan biyolojik çeşitlilik kaybına karşı koymak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için çok önemli. Aynı zamanda, gıda talebi artmaya devam edecek. Bu zorlukları etkin bir şekilde ele almak için sürdürülebilirlik parametreleri, Ar-Ge ve iş kararlarında önemli hususlar haline gelecek. Gıda güvenliğini artırmak istiyoruz: 2030'a kadar, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 100 milyon küçük ölçekli çiftçiye, kendilerini ve başkalarını beslemek ve gelirlerini artırmak için yeterli gıda üretmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ürün ve hizmet portföyümüzü daha da genişleteceğiz. Dijital çözümlerimize erişimi kolaylaştıracağız. Örneğin, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, şirketler ve sosyal girişimlerle iş birliği yaparak ve ortaklık kuraraközellikle küçük ölçekli çiftçiler için tarımla ilgili uzman bilgilerea, ürün ve hizmetlere erişimi iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Buna iyi bir örnek, halihazırda küçük ölçekli çiftçileri eğitim kursları, pazara erişim ve teknoloji ile finansman seçenekleriyle destekleyen Better Life Farming girişimidir. Bu çabalarla yerel gıda üretiminin güçlendirilmesine ve kırsal yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayabiliriz. Bu amaca ulaşmak; düşük ve orta gelirli ülkelerde ürünler, hizmetler ve ortaklıklar tarafından desteklenen küçük ölçekli çiftçi sayısına göre değerlendirilmelidir. Ayrıca, kendimize çevre ve iklim korumasını artırma hedefi koyduk. Yeni teknolojilerin ve iş modellerinin yardımıyla, müşterilerin tarlada sera gazı emisyonlarını azaltmalarına ve kullandıkları bitki koruma ürünlerinin çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

 

pharmaceuticals-content

Dünyada, giderek yaşlanan bir nüfus artan sayıda kronik hastalığa ve çoklu koşulların artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda, dijital teknolojiler sağlık hizmetlerinin sunumunu dönüştürme potansiyeline sahiptir. Teletıp, yapay zeka güdümlü tanı ve tedavi desteği ve kişiselleştirilmiş testler, tedaviyi mümkün kılmak için bilgisayar işlem gücünü büyük veri kümeleriyle kullanılması bunların arasında gösterilebilir.

 

Öncelikle kardiyoloji, onkoloji, kadın sağlığı, hematoloji ve oftalmolojinin terapötik alanlarında yenilikçi ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve pazarlanmasına odaklanarak tıbbi ilerlemeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

 

Uzun vadeli büyümeyi korumak için, hala önemli ölçüde inovasyona ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bayer olarak biyoloji ve yeni teknoloji alanlarındaki sürekli büyüme fırsatlarını yakalayarak, araştırma işbirlikleri ve lisanslama (yoluyla daha fazla dış yeniliğe erişme çabalarımızı genişletiyoruz. Kök hücre tedavileri alanında BlueRock Therapeutics'i satın almamız buna bir örnektir.

 

Hastalara ve müşterilere daha fazla değer sunmak ve Ar-Ge'den Tıbbi İşler, Ticari ve Ürün Tedarikine kadar farmasötik değer zincirinde verimliliği artırmak için veri, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanma yeteneklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

 

Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde tıbba erişim ürünlerimizin teminini iyileştirmek için, hem çok taraflı hem de ikili aile planlaması programları için kontraseptif sağlanması ve lojistik destek gibi unsurlara odaklanan bir dizi uzun vadeli ortaklığa girdik.

 

Bu önlemler, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik katılımını desteklemeye yardımcı olarak, kadınların sağlığını belirgin bir şekilde artıracak ve toplumdaki rollerini güçlendirecektir. Özellikle, düşük ve orta gelirli ülkelerde 100 milyon kadına 2030 yılına kadar modern doğum kontrol yöntemlerine erişim sağlamayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için, uluslararası kalkınma projelerinde özellikle yüksek talep gören uzun etkili ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Şu anda oral kontraseptifler ve kontraseptif enjeksiyonlarda olduğu gibi, bu ürünler ortaklarımıza (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu veya UNFPA gibi) tercih edilen fiyatlarla sunulacaktır. Ayrıca, gönüllü aile planlaması programlarını desteklemek için ek işbirliğine girmeyi planlıyoruz. Bu çabaların bir parçası olarak, kullanılan ürünlerden bağımsız olarak ortaklarımıza destek sözü veriyoruz. Erişim, Bayer tarafından desteklenen girişimlerle modern kontrasepsiyon gereksinimlerini karşılayan düşük ve orta gelirli ülkelerde kadın sayısına göre değerlendirilmelidir.

 

Ayrıca ihmal edilmiş tropikal hastalıklarla mücadele etmeye kararlıyız. Bu çabanın bir parçası olarak, Dünya Sağlık Örgütü ile yakından çalışıyoruz. Ürün bağışları yapmanın ve finansal destek sağlamanın yanı sıra, aktif bileşenlerin daha da geliştirilmesine de katılıyoruz.

 

consumer-health

Halk sağlığı sistemleri üzerindeki maliyet baskısı ve tüketicilerin artan farkındalığı , kişisel bakımın avantajlarını gün geçtikçe daha fazla öne çıkartıyor ve tüketici sağlığı pazarında daha güçlü, uzun süreli bir büyümeye işaret ediyor. Aynı zamanda dijitalleşme de; pazarlama, ticaret ve iş modellerini yeniden şekillendiriyor.

 

Tüketicilere sağlıkları konusunda daha fazla sorumluluk almaları ve yaşam kalitelerini iyileştirmeleri için gereken bilgileri, ürünleri ve hizmetleri sağlıyoruz.

 

Dijital ve AR-GEyetilerimizi güçlendirip pazarlama ve satış uygulamalarını arttıracağız. Yeni işletim modeliyle tüketici ve müşteri odaklılığımızı güçlendirecek, uygulamalarımızda çeviklik, verimlilik ve tutarlılık sağlayacağız.

 

Tüm alanlarda stratejimizi hızla uygulamak için dijital teknolojilerden ve veriden yararlanıyoruz. Tedarik zinciri, araştırma ve geliştirme, e-ticaret ve pazarlama alanlarındaki ana faaliyetlerimizi dijitalleştiriyoruz. Dijitalleşme, verimlilik yaratmamıza, tüketicilerimize ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermemize yardımcı oluyor. Böylece, ürünün ötesine geçen yeni iş modelleriyle daha geniş dijital sağlık platformlarına ve ekosistemlere yönelik yeni büyüme kaynakları keşfetmeyi hedefliyoruz.

 

Bir diğer hedefimiz 2030 yılına kadar dünya genelindeki yetersiz sağlık hizmeti alan topluluklarda 100 milyon insan için günlük sağlık ihtiyaçlarına erişimi genişletmek… Dünya nüfusunun en az yarısının kendi öz bakımlarını gerçekleştirme yetersizliği de dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerine erişimi bulunmuyor. Bu ürünlerin daha fazlası, hedeflenen eğitimlerle birlikte, hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda kendi kendine uygulanan ilacın genellikle tek seçenek olduğu bölgelere sağlık çözümleri sunabilir. Kadın sağlığına odaklanarak hamile kadınların ve çocukların mikrobesinlere, tanınmış markalarımıza ve kişisel bakım girişimlerine erişim kolaylığı sağlayacağız.