Değerli Sağlık Meslek Mensubu,

 

7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile getirilen düzenlemelere uyum sağlama konusunda Şirketimiz genelinde bir uyum projesi yürütmekteyiz.

 

Bayer tarafından kişisel verileriniz, Kanun’da düzenlenen temel ilkelere uygun bir biçimde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde süreçlere konu edilmekte ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 

Ayrıca, Bayer tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinde kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlaması amacıyla gerekli her türlü idari ve teknik tedbirin alındığını da belirtmek isteriz.

 

Ancak, Kanun’da düzenlenen kurallara uygun hareket etmek adına; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek, sizlere önerilmesi ve tanıtılması, sizlerin ilgi ve uzmanlık alanlarına özel etkinliklerimizin sizlere duyurulması kapsamında gerekli aktiviteleri yürütmek için Kanun gereğince açık rızanızın Şirketimiz tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta onay vermeniz halinde, Şirketimiz bu doğrultuda kişisel veri işleme faaliyeti yürütebilecektir.

 

Saygılarımızla,

 

Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi

BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK MESLEK MENSUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“Bayer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 

Hukuki Sebep

İşleme Amaçları

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 • Kongre ve etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla seyahat organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,

 • Bayer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ürün tanıtımı için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 • Tabi olunan mevzuat kapsamında gerekli kongre ve etkinliklerin düzenlenmesi,

 • Tabi olunan mevzuat kapsamında ürün ve hizmet tanıtımlarının gerçekleştirilmesi.

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 • Bayer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Bayer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

 

 • Açık rızaya dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi.

 

 • Bayer tarafından kullanılan global sistemler üzerinde kaydedilen kişisel verilerin, yurt dışındaki bulut sistemlerinde barındırılması nedeniyle, ilgili alt yapıyı ve işleyişi sağlayan yurt dışındaki tedarikçiler ile paylaşılması,

 • Bayer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yurt dışında yerleşik hissedarlarımıza, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, fiziki ortamda saha çalışanları vasıtasıyla ve elektronik ortamda Bayer tarafından kullanılan sistemler ile dijital onay sistemleri vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com adresinden Bayer’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK MESLEK MENSUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Bayer Türk Sanayii Ltd. Şti Sağlık Meslek Mensubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Rıza Metni kapsamında kişisel verilerimin,

 

Sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirerek tarafıma sunulması, ziyaretler yolu ile, uzaktan veya ürün tanıtım ekipleri tarafından tarafıma ürün/marka tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgi alanıma özel gün, etkinlik, eğitim, toplantı davetlerinin yapılması, ilgi alanıma özel medikal bilgilendirmelerin yapılması, ürün, hizmet ve kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması, icrası ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ile bu kapsamda pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesini,

 

Dernek üyeliği bilgilerimin kongre ve sempozyum organizasyonlarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve segmentasyon ile profilleme faaliyetleri kapsamında işlenmesini,

 

Bayer tarafından kullanılan global sistemler üzerinde kaydedilen kişisel verilerin yurt dışındaki bulut sistemlerinde barındırılması nedeniyle, ilgili alt yapıyı ve işleyişi sağlayan yurt dışındaki tedarikçiler ile paylaşılmasını kabul ediyorum.